• Share on Google+

‘Groundfundingin hyödyt sijoittajalle’ -blogisarja kokoaa yhteen yksityissijoittajan hyödyt sijoittaessa Groundfundingin kautta kiinteistö- ja rakennusprojekteihin. Sarja esittää Groundfundingin hyödyt suhteessa suoraan ja epäsuoraan kiinteistösijoittamiseen eli sijoitusasuntoon ja kiinteistörahastoihin. Kaikissa sijoitusmuodoissa on toki omat hyvät ja huonot puolensa, mutta sarja pyrkii tuomaan esiin erot eri sijoitustapojen välillä.

 

Sarjan edellinen kirjoitus keskittyi oman portfolion luomiseen ja hajautushyötyyn, jonka sijoittaja saa Groundfundingin kautta sijoittaessaan. Tämä teksti keskittyy puolestaan sijoittajan saamaan hyötyyn tiedon keskittämisestä. Teksti sivuuttaa samaa ydinongelmaa, joka mainittiin aikaisemmassa kirjoituksessa mikromarkkinatietämyksestä ja tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun tähän ongelmaan. Kuten kyseisessä tekstissä käy ilmi, yksi kiinteistösijoittamisen ongelmakohdista on paikallisen markkinatiedon tarve. Optimoidakseen tuotto-riski-suhteen sijoittajan tulee tietää millaisilla kiinteistöillä on odotettavissa arvonnousua lähitulevaisuudessa. Koska kaikilla sijoittajilla ei voi olla samaa tietämystä kaikilta alueilta, on sijoittajan hyvä turvautua muiden toimijoiden harkintakykyyn. Sijoittaminen Groundfundingin kautta tarjoaa tähän ongelmaan yhdenlaisen ratkaisun.

 

Groundfundingin tarjoamat sijoituskohteet ovat useamman osapuolen toimesta tutkittu. Rakennuttaja on sitonut projektiin omaa pääomaa ja tehnyt laskelmat projektin kannattavuudesta sekä hakenut pankista rahoitusta. Tällöin pankki on tehnyt projektista ja rakennuttajasta oman analyysinsä luottaen siihen, että saa lainaamalleen rahalle vaatimansa tuoton. Pankki edellyttää usein lainaa myöntäessään myytäville asunnoille tietyn varausasteen. Vaadittava varausaste voi olla puolet kohteen myytävinä olevista asunnoista. Pankkirahoituksen järjestyttyä sijoittaja voi olettaa kiinteistölle löytyvän kysyntää, sillä onhan hankkeen onnistuminen ja sijoituksen takaisinmaksu vahvasti sidoksissa kiinteistön myynnistä saataviin tuloihin. Näin sijoittaja hyötyy hankkeen tuntevien toimijoiden tiedosta, jos oma sijoitustietämys ei kata juuri kyseistä markkinaa. Tämä puolestaan mahdollistaa sijoittamisen useammalle markkinalle, jonka avulla hajauttaminen useammalle kysyntäalueelle ilman suoraan kiinteistösijoittamiseen vaadittavaa markkinaspesifiä tietoa on mahdollista. Groundfundingin jokaisesta kohteesta julkaiseman markkina-analyysin tarkoitus on havainnollistaa kyseisen osamarkkinan hintakehitystä ja tilaa. Vaikka kukaan ei pysty ennustamaan tulevaa, niin sijoittaja saa markkina-analyysin avulla yhdellä vilkaisulla käsityksen kyseisen markkinan tilanteesta ja mahdollisesta hintojen kehityksestä.

 

Piensijoittajalla on toki mahdollisuus keskittää tietoa ja sijoittaa valmiiseen portfolioon rahastosijoittamisen muodossa. Tällaisessa sijoituksessa tieto on jo valmiiksi keskitetty ja sijoitukset hajautettu useampaan kiinteistöön. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että varoja olisi sijoitettu usealle eri markkinalle. Sijoittajalla ei myöskään ole tarkkaa tietämystä sijoittamiensa kohteidensa sijainnista tai portfolion kokonaistuotosta. Kun yksityissijoittajalla on tietoa esimerkiksi vain Helsingin keskustan markkinoista pienten asuntojen osalta, on hänen hyvä hyödyntää muiden tekemää esityötä sijoittaessaan perheasunnoiksi tarkoitettuun rivitaloprojektiin Tampereella.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tiedon keskittyminen antaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa alamarkkinoille, joista hänellä ei ole markkinakeskeistä tietoa. Kohteeseen liittyvä tieto on usean toimijan tuottama:

 

  • Sijoittaja voi olettaa projektin rakennuttajalla olevan tietämystä alueen kiinteistötarpeista ja vaatimuksista.
  • Kohteen rahoittamiseen osallistuva pankki analysoi riskit omalta kannaltaan ja usein ollessaan suurin rahoittaja pitää huolen siitä, ettei lainaa projekteihin joissa riskit ovat liian suuret.
  • Groundfunding tarkastaa hankkeen ja käy läpi rahoitusta hakevan yrityksen taustat ennen sijoituskohteen julkaisemista palvelussa ja tarjoaa kohteen osamarkkinasta hintakehitystä kuvaavan analyysin sekä oman riskiluokituksen.

 

Näihin tietoihin nojaten sijoittaja pystyy hajauttamaan Groundfundingin kautta sijoituksiaan muillekin kuin sellaisille markkinoille, joista hänellä on eniten markkinakohtaista tietämystä. Samalla sijoittaja tietää tarkasti mihin kohteisiin ja mille markkinoille on rahansa sijoittanut.

 

Niklas Vuorinen
Groundfunding Oyj