• Share on Google+

‘Groundfundingin hyödyt sijoittajalle’ -blogisarja kokoaa yhteen yksityissijoittajan hyödyt sijoittaessa Groundfundingin kautta kiinteistö- ja rakennusprojekteihin. Sarja esittää Groundfundingin hyödyt suhteessa suoraan ja epäsuoraan kiinteistösijoittamiseen eli sijoitusasuntoon ja kiinteistörahastoihin. Kaikissa sijoitusmuodoissa on toki omat hyvät ja huonot puolensa, mutta sarja pyrkii tuomaan esiin erot eri sijoitustapojen välillä.

Perinteinen kiinteistö- ja asuntosijoittaminen nähdään usein hieman haastavana johtuen suuresta alkupääoman tarpeesta. Esimerkiksi suorassa kiinteistösijoittamisessa, jossa omistetaan sijoituksen kohteena oleva kiinteistö tai osa siitä, pääomatarpeen saavuttamiseksi tarvitaan usein lainarahaa pankista. Groundfundingin kautta sijoitettaessa tarvittava pääoma pienenee huomattavasti, sillä kiinteistöprojekteihin sijoittaminen on mahdollista suhteellisen pienellä summalla. Groundfundingin kaltainen joukkorahoituspalvelu mahdollistaa kiinteistösijoittamisen laajemmalle sijoittajakunnalle ja etenkin sellaisille, joilla on mielenkiintoa sijoittaa kiinteistöihin, mutta jotka ovat kokeneet sen hankalaksi johtuen korkeasta pääoman tarpeesta. Lisäksi sijoittaminen internetin välityksellä toimivan palvelun kautta on huomattavasti vaivattomampaa kuin oman sijoitusasunnon hankinta ja ylläpito.

Pieni pääomavaatimus mahdollistaa lisäksi hajauttamisen. Sijoittaja voi rakentaa oman “kiinteistösalkkunsa” ja valita juuri ne hankkeet tai projektit, joissa hän haluaa olla mukana. Kun yhteen projektiin sijoittaa pari tuhatta euroa, niin 10 000 eurolla pääsee mukaan jo viiteen erityyppiseen ja eri alueella sijaitsevaan projektiin, jolloin myös hajauttaminen asuntomarkkinoiden eri osamarkkinoiden välillä tulee huomioitua.

Epäsuora kiinteistösijoittaminen eli sijoittaminen rahastojen kautta rahastonhoitajan hallinnoimaan portfolioon onnistuu myös pienellä summalla, mutta rahastojen sijoitustähtäin on usein pitkä ja erilaiset hallinnointi-, merkintä- ja lunastuspalkkiot useita prosentteja vuodessa. Palkkiorakenne on monesti rakennettu siten, että sijoittajan varat olisivat rahastossa mahdollisimman pitkään. Lisäksi sijoittaja ei voi koskaan tarkasti tietää, millaisiin kiinteistöihin hänen rahansa on sijoitettu.

Groundfundingin kautta sijoittaja pystyy itse valitsemaan mielenkiintoiset projektit ja luomaan oman sijoitusportfolionsa. Lisäksi sijoitustuottoja syövät kulut ovat olemattomat rahastoihin verrattuna.

 

Esimerkki:

Seuraava yksinkertaistettu laskennallinen esimerkki havainnollistaa edellä mainittuja hyötyjä. Esimerkkisijoittajallamme on sijoitusvarallisuutta 100 000 € ja kaksi vaihtoehtoa: sijoittaa koko varallisuutensa yhteen sijoitusasuntoon, tai sijoittaa Groundfundingin kautta useampaan projektiin. Oletetaan, että Groundfundingilla on tulossa seuraavan puolen vuoden aikana 10 uutta projektia siten, että ensimmäinen julkaistaan tänään ja kymmenes puolen vuoden päästä samalla, kun ensimmäisestä sijoituskohteesta maksetaan korkoa.

 

  • Oletetaan, että sijoittaja voi osta yhden keskeisellä sijainnilla olevan pienen asunnon, jonka velaton myyntihinta on 100 000 €, josta kokonaistuotto on 8 % vuodessa (sis. vuokratuotto + arvonnousu)
  • Vaihtoehtoisesti Groundfunding julkaisee seuraavan puolen vuoden aikana 10 projektia (mahdollisuus hajauttaa)
  • Jokaisen projektin vuosikorko on 10% (6 kk 5%) ja laina-aika 2 vuotta
  • Sijoittaja jakaa sijoituksensa viiteen itse valitsemaansa projektiin 100 000 € / 5 = 20 000 €
  • Ensimmäisen kohteen koronmaksu 6 kk:n päästä 20 000 € x 5 % = 1 000 €
  • Sijoittajalla on tässä vaiheessa sijoitusvarallisuutta  21 000 € (loput alkupääomasta + ensimmäinen koronmaksu)
  • Sijoittaja saa puolen vuoden päästä korkoa viimeiselle sijoitukselle 21 000 € x 5% = 1 050 € Toinen sijoitus kasvaa ensimmäiselle korolle korkoa 50€
  • Tätä sijoitusstrategiaa sijoittaja voi jatkaa ja kerryttää näin korkoa korolle sijoittamalla saadut korkotulot aina uudelleen

Voimme todeta, että sijoittamalla Groundfundingin kautta sijoittajan pääomatarve pienenee huomattavasti ja hän voi samalla luoda oman portfolion eli hajauttaa sijoituksensa haluamiinsa kohteisiin. Jos sijoittaja olisi sijoittanut koko varallisuutensa vain yhteen edellä mainittuun asuntoon, olisi hän sitonut kaiken riskin suhdannevaihtelusta pitkäksikin ajaksi yhteen sijoitukseen. Lisäksi sijoittajan tuottoon sisältyvän oletetun arvonnousun realisoituminen vaatii vahvaa alueellista tuntemusta sijoituskohteen markkinasta, jota hänellä ei välttämättä ole. Sen sijaan sijoittajalla on useampi lyhytaikainen sijoituskohde ja riski on hajautettu. Useammat lyhyen aikavälin sijoitukset myös realisoituvat useammin, jolloin Groundfunding sopii myös lyhyen tähtäimen sijoittamiseen. Pitkällä tähtäimellä sijoittaja hyötyy sijoittaessaan uudelleen saamansa korkotuotot uusiin kohteisiin ja kasvattaen saamaansa tuottoa korkoa korolle -periaatteen mukaisesti.

 

Niklas Vuorinen
Groundfunding Oyj