• Share on Google+

Jokainen Groundfunding.fi-palveluun sijoituskohteeksi päätyvä rakennushanke käy läpi tarkan seulan. Sekä rakennuttajan tausta että rakenteilla olevaan kohteeseen liittyvät asiakirjat tarkastetaan. Hankkeen ja lainanhakijan tarkastamisen lisäksi Groundfunding antaa sijoittajia varten oman riskiluokituksen kohteesta, jossa painotetaan kyseessä olevan kohteen ominaisuuksia ja lainanhakijan taloudellista asemaa.

Huomioitakoon, että riskimittarin tarkoitus on havainnollistaa, minkälaisia tekijöitä kohteissa arvioidaan ja tuoda sijoittajalle näkyväksi kohteeseen vaikuttavia riskitekijöitä. Varsinainen kohteiden ja lainanhakijoiden arviointi ja hyväksyminen sijoituskohteeksi tehdään syvällisemmän analyysin kautta ja mm. lainaa hakevan yrityksen johto tavataan henkilökohtaisesti. Seuraavassa on avattu tarkemmin, mitä Groundfundingin esittämä riskimittari sisältää ja mihin nämä valitut kriteerit perustuvat.

 

Sijainti ja talotyyppi

Kohteen sijainti on ehkä merkittävin tekijä hankkeen onnistumisen kannalta. Se ei toki tarkoita, että kaikkien kohteiden tulisi sijaita kasvukeskusten keskustassa, vaan niin sanotulla mikrosijainnilla on merkitystä. Hyvät kulkuyhteydet ja palvelujen läheisyys ovat tekijöitä, jotka tekevät kohteesta houkuttelevan ostajan silmissä ja hyvän sijoituskohteen sijoittajan kannalta.

Sijainnin ohella asuntojen koolla on merkitystä. Kaupungistumisen trendi ja väestön keskittyminen kasvukeskuksiin sekä kotitalouksien keskimääräisen koon pieneneminen tarkoittaa sitä, että (etenkin pienten) asuntojen kysyntä suurissa kaupungeissa tai hyvien kulkuyhteyksien varrella on taattu. Erityisesti yksiöistä on huutava pula suurten kaupunkien keskustoissa ja pienemmät kaksiot ja kolmiot tekevät kauppansa suuria asuntoja paremmin. Kerrostaloasunnot ovat keskimäärin kooltaan rivitalo- tai paritaloa pienempiä, joten niiden voidaan arvioida käyvän paremmin kaupaksi.

Uudiskohteista RS-kohteiden voidaan arvioida sisältävän vähemmän riskiä ja suurin osa uudistuotannosta kuuluukin RS-järjestelmän piiriin. RS-kohteiden maltillisempi riski johtuu siitä, että huoneistoja voi myydä jo rakentamisen aikana. Tällä tekijällä on merkittävä vaikutus hankkeen rahoituksen järjestämisessä, sillä suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee ostajien maksamista asuntojen kauppahinnoista.

Vertailtaessa uudiskohdetta ja saneeraukohdetta, sisältyy uudiskohteeseen enemmän epävarmuustekijöitä. Uudishankkeet ovat usein kooltaan suurempia ja esimerkiksi kustannusten arviointiin liittyy enemmän epävarmuutta. Hankkeen aikana saattaa ilmetä jotain yllättävää, joka vaikuttaa kustannuksiin.

 

Rahoitusrakenne ja hintataso

Rahoitusrakenteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota Groundfundingin kautta haettavan rahoituksen suhteelliseen osuuteen kokonaisrahoituksesta. Suhteellisesti suuri Groundfunding-lainan osuus kasvattaa rakennuttajan rahoituskuluja ja lisää riskiä. Toisaalta pankkilainan suuri osuus voidaan nähdä myönteisenä puolena, sillä tällöin hanke saadaan rahoitettua pienemmällä rakennuttajan omalla pääomalla. Mahdollisesti sijoittajilta haettavalle lainalle asetettava vakuus vaikuttaa luonnollisesti riskiä alentavasti.

RS-kohteissa ennakkomarkkinoinnin aikana kerättävät varaukset ovat hyvä indikaattori kohteen kysynnästä ja hankkeen kannattavuudesta. Vaikka varaukset eivät ole sitovia ja ostajaehdokas saa varausmaksun täysimääräisenä takaisin peruessaan varauksen, kuvastaa hyvä varaustilanne asuntojen houkuttelevuutta ostajien silmissä. Varaustilanne antaa osaltaan myös hyvän kuvan asuntojen oikeasta hintatasosta, jolla on luonnollisesti vaikutusta kysynnän määrään. Rakennettavista asunnoista saatavilla myyntituloilla on puolestaan ratkaiseva merkitys lainanhakijan velanhoitokyvyn kannalta.

 

Tilinpäätös ja tunnusluvut

Muita riskiluokitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat lainanhakijan referenssit eli aiemmin toteutetut hankkeet sekä tilinpäätöstiedot. Suomen Asiakastieto Oy:ltä saatavan datan, kuten maksuhäiriöraportin ja tilinpäätöstietojen lisäksi tietoja täydennetään lainanhakijalta vaadittavilla tiedoilla. Arviossa kiinnitetään huomiota lainanhakijan liiketoiminnan kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen.

Jokainen hanke ja lainanhakija on yksilöllinen ja jokaisen hankkeen riskitekijät vaihtelevat. Tästä johtuen eri tyyppisten kohteiden arvioiminen samalla mittarilla on haastavaa. Groundfundingin riskimittarin tarkoituksena on tehdä palvelun sijoituskohteet mahdollisimman hyvin keskenään vertailukelpoisiksi. Kohteelle annettava riskiluokka on aina tulkinta kaikkien kohteeseen vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutuksesta.