• Share on Google+

Välirahoitus eli mezzanine-rahoitus on rahoitusmuoto, joka nimensä mukaisesti sijoittuu oman ja vieraan pääoman väliin. Välirahoitusinstrumentit sisältävät elementtejä sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisista instrumenteista.

Välirahoitusinstrumenteissa tuottovaatimus on yleisesti korkeampi kuin vieraan pääoman ehtoisissa ja puolestaan matalampi kuin puhtaasti oman pääoman ehtoisissa rahoitusmuodoissa.

Välirahoitusta ovat tyypillisesti tarjonneet pankit, pääomasijoittajat ja erityiset mezzanine-rahastot ja niitä käyttämällä pyritään usein kompensoimaan rahoitusvälineen vakuudettomuutta. Välirahoituksen käyttö Suomessa tulee todennäköisesti lisääntymään rahoitusmarkkinoiden murroksen edetessä ja uusien vaihtoehtoisten rahoitusmallien, kuten joukkorahoituksen, yleistyessä. Seuraavassa on esitelty lyhyesti neljä yleisesti käytettyä välirahoitusinstrumenttia.

 

Pääomalaina

Osakeyhtiölaki (OYL 12 luku) asettaa vähimmäisehdot pääomalainalle. Velallisen selvitystilassa tai konkurssissa velka ja sille laskettu korko tai muu hyvitys voidaan maksaa takaisin vain kaikkia muita tavallisia velkojia huonommalla etuoikeudella, mutta kuitenkin ennen osakkeenomistajille tulevaa jako-osuutta. Velallisen toiminnan aikana lainan pääoman takaisinmaksu ja koron maksu on kokonaan tai osittain sallittua vain, jos takaisinmaksun hetkellä velallisen vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä ylittää velallisen viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Pääomalaina kirjataan velallisen taseeseen erillisenä eränä. Vuoden alusta voimaan tulleen osakeyhtiölakiin tehdyn päivityksen mukaan pääomalaina voidaan tietyin edellytyksin kirjata velallisen omaan pääomaan. Velallinen tai sen tytäryhteisö ei saa asettaa velalle vakuutta.

 

Etuosake

Etuosake tai etuoikeutettu osake on perinteistä kantaosakketta lähellä oleva rahoitusinstrumentti. Yhtiön selvitystilassa tai konkurssissa se voidaan maksaa tavallista osaketta paremmalla etuoikeudella. Toisaalta etuosake ei tuota äänivaltaa yhtiössä. Etuosake eroaa tavallisesta osakkeesta niin, että sille voidaan maksaa osinkoa ennalta määritellyn suunnitelman mukaisesti. Tavalliselle osakkeellehan ei välttämättä tarvitse maksaa osinkoa lainkaan. Yhtiön ulkona oleviin etuosakkeisiin liittyvistä ehdoista sovitaan tavallisesti yhtiöjärjestyksessä.

 

Vaihtovelkakirjalaina

Vaihtovelkakirjalaina on velkakirja, joka voidaan vaihtaa velallisena olevan yhtiön osakkeisiin. Lainalle maksetaan usein alhaista korkoa. Ennen laina-ajan alkua velallisen tulee määritellä muiden lainaehtojen lisäksi vaihtosuhde, jolla velka on mahdollista muuntaa kohdeyhtiön osakkeiksi. Vaihtoa ei tarvitse kokonaisuudessaan tehdä osakkeisiin vaan se voidaan tehdä myös yhdistämällä rahaa ja osakkeita.

 

Optiolaina

Optiolaina on velkasitoumus, joka antaa velkojalle mahdollisuuden merkitä kohdeyhtiön osakkeita tietyin ennalta määritellyin ehdoin. Optiolainalle maksettava korko on usein alhaisempi siihen liittyvän optio-oikeuden takia. Vaikka velkoja käyttäisi optio-oikeutensa, on velallisen maksettava laina ja sen korko takaisin. Takaisinmaksu suoritetaan usein yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä.